Dự án SolarBK

Tổng công suất

31.120kWp

Tổng lượng điện tạo ra

320.607.603kWh

Tổng lượng CO2 giảm thải

239.007tấn

Tổng tiền tiết kiệm

823Tỷ đồng

Tổng công suất

31.120kWp

Tổng lượng điện tạo ra

320.607.603kWh

Tổng lượng CO2 giảm thải

239.007tấn

Tổng tiền tiết kiệm

823Tỷ đồng

Danh sách dự án

Lọc theo: