Chính sách bảo mật thông tin

Quy định chung

1.1 Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này (sau đây được gọi tắt là: “Chính Sách Bảo Mật”) được ban hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng Lượng Mặt Trời Bách Khoa (SolarBK), mã số thuế: 0304194942, địa chỉ: 47 Lê Văn Thịnh, Khu Phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (gọi tắt là: “SolarBK”) được áp dụng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc các ứng dụng cung cấp bởi SolarBK.
1.2 Người Sử Dụng trong Chính sách này được hiểu bao gồm: Khách hàng (Người mua), các tổ chức, cá nhân khác thực hiện truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, các ứng dụng cung cấp bởi SolarBK.
1.3 SolarBK nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã tin tưởng giao cho SolarBK và tin rằng SolarBK có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách thích hợp. Chính Sách Bảo Mật này giúp Khách hàng hiểu được cách thức SolarBK thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp cho SolarBK và/hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân về Khách hàng, cho dù là hiện tại hoặc trong tương lai, cũng như để giúp Khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Khách hàng.
 1.4 Chính Sách Bảo Mật này liên quan đến việc thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân bởi SolarBK và/hoặc các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết nào với SolarBK, người quản lý, đối tác, người lao động, nhân viên hoặc đơn vị tư vấn của SolarBK (“Người Đại Diện”).Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm các thông tin, dữ liệu về Khách hàng mà SolarBK nắm giữ hoặc thu thập được trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc Khách hàng cung cấp cho SolarBK, hoặc thông tin thu thập được thông qua việc Khách hàng truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc các ứng dụng cung cấp bởi SolarBK, hoặc từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu của Khách hàng phù hợp theo quy định của pháp luật.

Cơ Sở Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

2.1 Bằng việc truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử và/hoặc các ứng dụng cung cấp bởi SolarBK, Người Sử Dụng xác nhận, chấp thuận và đồng ý các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, và theo đây Người Sử Dụng đồng thuận, cho phép SolarBK và/hoặc Người Đại Diện thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này. Nếu Người Sử Dụng không đồng ý cho phép SolarBK thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của mình như quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, Người Sử Dụng vui lòng không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc không truy cập trang thông tin điện tử hoặc các ứng dụng cung cấp bởi SolarBK.
2.2 Người Sử Dụng có thể rút lại sự chấp thuận cho phép SolarBK và/hoặc Người Đại Diện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân bằng việc gửi thông báo cho họ về điều này. Trong trường hợp này, Người Sử Dụng lưu ý rằng việc rút lại sự chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước đó đối với Dữ Liệu Cá Nhân trên cơ sở sự chấp thuận của mình, đồng thời Dữ Liệu Cá Nhân vẫn sẽ tiếp tục được lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, khi Người Sử Dụng từ chối cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin được yêu cầu hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, SolarBK có thể sẽ không cung cấp cho Người Sử Dụng các sản phẩm, dịch vụ đầy đủ và chất lượng theo tuyên bố.
2.3 Người Sử Dụng đồng ý không cung cấp cho SolarBK/Người Đại Diện bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc có thể gây hiểu nhầm và Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo cho SolarBK về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin của mình.
2.4 Người Sử Dụng cần biết rằng Internet không phải là một hình thức giao tiếp an toàn, và mọi rủi ro liên quan đến việc gửi và nhận thông tin thông qua Internet bao gồm rủi ro bị truy cập và can thiệp trái phép bởi các bên thứ ba. Thông tin truyền tải qua Internet có thể phải được truyền qua nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ (thậm chí khi người gửi và người nhận cư ngụ trong cùng một quốc gia, vùng lãnh thổ), trong đó có những quốc gia, vùng lãnh thổ nơi pháp luật về bảo mật và bảo vệ dữ liệu không hoàn thiện như pháp luật tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà Người Sử Dụng cư trú. SolarBK/Người Đại Diện không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bảo mật, an ninh hoặc tính toàn vẹn của Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng khi các dữ liệu này được truyền tải thông qua Internet.

Cam kết Bảo Mật

Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết cho mục đích thu thập tại Chính Sách Bảo Mật này;
3.2 Ngoài các quy định nêu trên, SolarBK cam kết tuân thủ các nguyên tắc khác được pháp luật quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ Liệu Cá Nhân.

Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

SolarBK thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng từ nhiều nguồn khác nhau được liệt kê dưới đây.
SolarBK có thể thu thập, liên kết và kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng lại tạo điều kiện tốt nhất cho Người Sử Dụng để cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng do SolarBK cung cấp.
4.1 Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân khi Người Sử Dụng cung cấp cho SolarBK
4.2 Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân khi Người Sử Dụng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, các ứng dụng cung cấp bởi SolarBK:
4.3 Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu khác: Ngoài các nguồn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân như quy định tại khoản 4.1 và 4.2, SolarBK thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn:
Mục Đích Thu Thập

5.1 Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Người Sử Dụng:
5.2 Cung cấp chương trình Người Sử Dụng thường xuyên
SolarBK sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng để:
5.3 Thực hiện các quy định về kế toán, thuế SolarBK thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về kế toán, hóa đơn bán hàng, thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.
5.4 Chăm sóc, hỗ trợ Người Sử Dụng SolarBK sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp cho Người Sử Dụng các dịch vụ chăm sóc Người Sử Dụng như sau:
5.5 Liên hệ với Người Sử Dụng
SolarBK sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để liên hệ với Người Sử Dụng qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính; hoặc các hình thức thông báo khác nhằm thực hiện việc cung cấp các dịch vụ của SolarBK theo yêu cầu của Người Sử Dụng hoặc trong trường hợp cần thiết.
  5.6 Tiếp thị trực tiếp
Vì mục đích tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ của SolarBK và/hoặc bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn: các đối tác hợp tác kinh doanh; đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, các đơn vị liên kết, đồng thực hiện) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó hiện tại hoặc được tạo ra trong tương lai. SolarBK có thể liên lạc tiếp thị đến Người Sử Dụng qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính, hoặc các hình thức thông báo khác để Người Sử Dụng nhận được các thông tin tiếp thị. Nếu Người Sử Dụng muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị, Người Sử Dụng có thể gửi thông báo yêu cầu hủy qua liên kết hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị trong email, tin nhắn; từ chối cuộc gọi đến.
5.7 Nghiên cứu phát triển và bảo mật
SolarBK có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà SolarBK thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Điều này cho phép SolarBK hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của Người Sử Dụng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, các ứng dụng cung cấp bởi SolarBK, phát triển các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới.
5.8 Đảm bảo an ninh, an toàn và các vấn đề pháp lý.
SolarBK sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng để bảo vệ an toàn cho Người Sử Dụng và những người khác khi cung cấp/sử dụng dịch vụ bằng cách:
Ngoài ra, SolarBK sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng liên quan đến việc chia, tách, sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của SolarBK.
  5.9 Cho các mục đích khác
Không Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

SolarBK sẽ không cung cấp, tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số trường hợp cần thiết cho việc thực hiện một hay nhiều mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nêu tại Chính Sách Bảo Mật này như sau:
Sử Dụng Cookies 

7.1 Cookies là những tập tin dữ liệu nhỏ được thiết lập trên các thiết bị của Người Sử Dụng khi truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng cung cấp bởi SolarBK hoặc khi Người Sử Dụng truy cập vào vào những quảng cáo trực tuyến của SolarBK hoặc nhà cung cấp cho SolarBK. Cookies và những công nghệ tương tự được sử dụng để nhận diện thiết bị của Người Sử Dụng cho những mục đích sau:
 7.2 Những cookies này có thể được cài đặt trên thiết bị của Người Sử Dụng bởi SolarBK hoặc bởi bên thứ ba nhân danh SolarBK (ví dụ: mạng lưới quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ như dịch vụ phân tích lượng truy cập web). Hầu hết các trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động đều được thiết lập để tiếp nhận các cookies. Người Sử Dụng vẫn có thể chọn “không chấp nhận” các cookies bằng cách thay đổi các cài đặt trên trình duyệt và ứng dụng của mình, nhưng nếu Người Sử Dụng chặn toàn bộ cookies, bao gồm cả những cookies cực kỳ cần thiết, Người Sử Dụng có thể gặp phải việc một số chức năng trên trang thông tin điện tử hoặc các ứng dụng cung cấp bởi SolarBK sẽ không hoạt động một cách phù hợp.

Giám sát
 
Trong phạm vi pháp luật cho phép, SolarBK có thể ghi âm, ghi hình và giám sát các trao đổi qua phương tiện điện tử giữa Người Sử Dụng và SolarBK để đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quản lý và các chính sách nội bộ của SolarBK cho các mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân.
Phương Thức Để Người Sử Dụng Tiếp Cận, Điều Chỉnh, Hủy Bỏ Dữ Liệu Cá Nhân Của Mình
Người Sử Dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình:
Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

SolarBK lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng cho các mục đích pháp lý, quản lý, kinh doanh và hoạt động.
SolarBK sẽ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân do Người Sử Dụng cung cấp trong quá trịnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi Người Sử Dụng có yêu cầu hủy, xóa hoặc ngăn chặn việc truy cập, sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp trừ trường hợp pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng phải lưu trữ lâu hơn vĩnh viễn hoặc lưu trư có thời hạn xác định, SolarBK sẽ tuân thủ, thực hiện nghĩa vụ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng theo luật định.

Các Trang Thông Tin Điện Tử và Ứng Dụng Liên Kết

Chính Sách Bảo Mật này của SolarBK không áp dụng đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng liên kết của các bên thứ ba nơi đặt các quảng cáo trực tuyến cho các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng của SolarBK hoặc đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng của các bên thứ ba mà SolarBK không điều hành hoặc kiểm soát.

Sửa Đổi, Bổ Sung Chính Sách Bảo Mật Chính Sách Bảo Mật này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm và rà soát định kỳ bởi SolarBK.
SolarBK có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố trên trang thông tin điện tử và/hoặc các ứng dụng cung cấp bởi SolarBK. Bằng cách tiếp tục truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc các ứng dụng cung cấp bởi SolarBK sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này, Người Sử Dụng đồng ý chấp nhận các sửa đổi, bổ sung từ SolarBK.
Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng Lượng Mặt Trời Bách Khoa (SolarBK)
Thông tin liên hệ:
Hiệu Lực
Chính Sách Bảo Mật này được sửa đổi, cập nhật vào ngày 9/11/2021. Các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ trước đó sẽ tiếp tục được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ tuân theo các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.